งานครัว

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 156,786.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 4 ตุลาคม 2559
เป็นเงิน 156,786.00 บาท

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
41.4 KiB
281 Downloads
Details

 

ตุลาคม 4, 2016

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสด […]
กุมภาพันธ์ 8, 2016

ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว

ชื่อโครงการ วัสดุงานบ้านงา […]