คอมพิวเตอร์

กันยายน 24, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2 […]
กันยายน 6, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

กันยายน 6, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA center) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,630,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

สิงหาคม 23, 2018

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
สิงหาคม 16, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ระยะแรก จำนวน 1 ระบบ

สิงหาคม 16, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 ส.ค.61

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มิถุนายน 11, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 5, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์ TOR รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท (ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มิ.ย.61)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มีนาคม 22, 2018

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 107 เครื่อง วงเงิน 3,205,720.- บาท (สามล้านสองแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]
พฤศจิกายน 14, 2017

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 5,600,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]