Home » Posts tagged "คอมพิวเตอร์"

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยา...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประ...
Continue reading »

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 ส.ค.61

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประ...
Continue reading »

ประกาศร่างวิจารณ์ TOR รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท (ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มิ.ย.61)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 107 เครื่อง วงเงิน 3,205,720.- บาท (สามล้านสองแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายกา...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 5,600,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห...
Continue reading »