Home » Posts tagged "ครุภัณฑ์"

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เคร...
Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดค...
Continue reading »

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายก...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดพัฒนาและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,250,000.- บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดพัฒนาแ...
Continue reading »