ครุภัณฑ์

ธันวาคม 12, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

พฤศจิกายน 7, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
สิงหาคม 8, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 999,589.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
สิงหาคม 7, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
สิงหาคม 7, 2018

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]
กรกฎาคม 12, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดพัฒนาและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,250,000.- บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
มีนาคม 12, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 179,760.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

กุมภาพันธ์ 15, 2018

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ครุภัณฑ์อัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,600,000.- บาท

กุมภาพันธ์ 15, 2018

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ครุภัณฑ์ชุดสำนักงานผู้ตัดสินสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000.- บาท

กุมภาพันธ์ 9, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ อัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,600,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9-14 ก.พ.61)