Home » Posts tagged "ขยะ"

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Continue reading »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 44 สถานี วงเงิน 2,988,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เ...
Continue reading »