ก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

พฤศจิกายน 8, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ […]
พฤศจิกายน 22, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,112,500.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ […]
มีนาคม 2, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พร้อมหลังคา จำนวน ๑ งาน ราคากลาง 10,248,624.65 บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ก่อส […]
มีนาคม 2, 2016

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารกิจกรรมโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 14,950,083.96 บาท

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง […]
พฤศจิกายน 3, 2015

ประกาศสอบราคาก่อสร้างหลังคาดาดฟ้าสถานีวิทยุฯ มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

สอบราคาก่อสร้างหลังคาดาดฟ้ […]
กรกฎาคม 22, 2015

ราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ราคากลาง 5,353,750.- บาท

ราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้าง […]
กรกฎาคม 22, 2015

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอา […]
เมษายน 9, 2014

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา […]
มีนาคม 24, 2014

ราคากลางงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 550,000.- บาท

ราคากลางงานจ้างออกแบบก่อสร […]
มีนาคม 24, 2014

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 1 งาน วงเงินค่าจ้างออกแบบ 550,000.- บาท

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอา […]