Home » Posts tagged "กองกลาง"

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2555

1. โครงการ จัดซื้อวัสดุ จากเงินรายได้งานพิธีพระร...
Continue reading »