บุคลากร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุทิศา    จันทรบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
02-549-4121

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเนาวรัตน์    แก้วจันทร์ (หัวหน้าฝ่าย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-549-4112
นางสาวจิรสุดา    สุขสำอางค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-549-4130
นางสาวเปรมประภา    ฉัตรธนโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-549-4115
นางสาวหทัยชนก  เขื่อนวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-549-4115

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 1

นางสาวพนิดา    จินดาศรี (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
02-549-4131
นางกัณทิมา    จองสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4129

 

นางสาวอุไรพรรรณ    มณบุปผา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4128
นางสาวนฤมล    จิตตะคาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4135
นางสาววิชชุดา    จิตอัคคะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4477
นางสาวภาวิณี  ภางาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4106
นางสาวกนกวรรณ  นาคเกตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4135
นางสาวธัญกานต์  คชฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4129

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 2

นางวัชรินทร์    จินดาราม
(หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4108

 

นางฉันทนา    สร้อยทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4127

 

นางพรพิไลย    เรืองฉาย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4107
นางนันธิญา  บางจั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4107

 

นางรุจี  เทียนวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4126
 
นางสาวนพวรรณ  โลนุช
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4474

 

 
นางน้ำผึ้ง    ชูเถื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4127

 

 
นางสาวดารณี    ใจตรง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4126

 

 
นางสาวนงนุช    วันดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4474

 

นางสาวชลิตา  แค่มจันทึก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4108

ฝ่ายบัญชี

 
นางเพ็ญศรี    หรั่งปรางค์ (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
02-549-4123
 
นายอธิษฐ์   คชเสนี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4120
 
นางสมสมัย    มันตาพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
02-549-4470
นางสาวนนตา    เศวตเมธิกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4467

 

นางสาวมัทณา    ใจปทุม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4120

 

 
นางสาวน้ำทิพย์    อินโต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4122

 

 
นางสาวพารินีย์    อยู่สกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4122
นางผกามาศ  แก้วสุกใส
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4470

ฝ่ายการเงิน

 
นางสาวสุขเนตร    บุญน่วม (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
02-549-4100
 
นางกนิษฐา    สุดโต
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4110
นางสาววิภาดา    บุญประกอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4124
 
นางสาวกรกมล    พงษ์เจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4102
 
นางสาวนันทนา    นิจจอหอ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4469
 
นางสาวขวัญตา    สาระยิง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4110
 
นางสาวกฤติยา    เขื่อนวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4125
 
นางสาวสุดารัตน์    แจ้งใจดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4412
 
นางสาวปรางไพร    ชมภูนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
02-549-4109

ฝ่ายพัสดุ

 
นางจันทร์ทิพย์    จินสกุล (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
02-549-4471
 
นางจรัสศรี    บุญสอน
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4133
 
นางเจริญศรี    อิ่มทอง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4472
 
นางสาวรุ่งทิพย์    บำรุงสุข
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4132
นางดารณี    คงเอียด
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4116

 

 

 
นายถาวร    จันที
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4116

 

 
นางสมพร    บุญยิ้ม
พนักงานพิมพ์ ส.3
02-549-4118
 
นางวิราวรรณ    ดิษยนันทน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
02-549-4118
 
นางสาววทันยา    ปักษาศร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
02-549-4472
 
 นางสาวจิรสุดา  งามโฉมฉิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
02-549-4133