บุคลากร

ผู้อำนวยการกองคลัง

IMG_2953
นางอลิสา    สว่างอริยะสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
02-549-4121

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

IMG_2949
นางสาวเนาวรัตน์    แก้วจันทร์ (หัวหน้าฝ่าย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-549-4112
IMG_3413
นางสาวจิรสุดา    สุขสำอางค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-549-4130
IMG_2954
นางสาวเปรมประภา    ฉัตรธนโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-549-4115

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 1

S__9248774
นางสาวพนิดา    จินดาศรี (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4131
S__10829850
นางกัณทิมา    จองสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4129
นางสาวนฤมล    จิตตะคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4129
IMG_2924
นางสาวอุไรพรรรณ    มณบุปผา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
02-549-4128
IMG_3010
นางสาววิชชุดา    จิตอัคคะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4477
S__10829847
นางสาวภาวิณี  ภางาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4106


นางสาวกนกวรรณ  นาคเกตุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4135

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 2

นางสุทิศา    จันทรบุตร (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4108
IMG_3005
นางพรพิไลย    เรืองฉาย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4107
IMG_3411
นางวัชรินทร์    จินดาราม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4474
IMG_3004
นางฉันทนา    สร้อยทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4127
นางรุจี  เทียนวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4126
IMG_2999
นางน้ำผึ้ง    ชูเถื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4127
 S__8470559
นางสาวนงนุช    วันดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4474
 IMG_3412
นางสาวดารณี    ใจตรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4107
 
นางนันธิญา  บางจั่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
02-549-4126

ฝ่ายบัญชี

 IMG_3410
นางเพ็ญศรี    หรั่งปรางค์ (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4123
 IMG_2946
นายปฏิญญาวิช    คชเสนี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4120
 IMG_2965
นางสมสมัย    มันตาพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
02-549-4470
 IMG_2829
นางสาวน้ำทิพย์    อินโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4122
 IMG_2970
นางสาวมัทณา    ใจปทุม
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4120
 IMG_2969
นางสาวภัคธนิกา    เศวตเมธิกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4467
 IMG_2966
นางสาวพารินีย์    อยู่สกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4122
 
นางสาวปรียาพร  วัฒนปัญญาขจร
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4470

ฝ่ายการเงิน

 S__19963998
นางสาวสุขเนตร    บุญน่วม (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
02-549-4100
 IMG_3402
นางกนิษฐา    สุดโต
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
02-549-4110
 IMG_3418
นางสาวกรกมล    พงษ์เจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4102
 IMG_2911
นางสาววิภาดา    บุญประกอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4124
 IMG_2917
นางสาวนันทนา    นิจจอหอ
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4468
 IMG_2915
นางสาวขวัญตา    สาระยิง
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4109
 IMG_3415
นางสาวกฤติยา    เขื่อนวัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4125
 IMG_2907
นางสาวสุดารัตน์    แจ้งใจดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4110
 IMG_2905
นางสาวปรางไพร    ชมภูนุช
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-549-4109

ฝ่ายพัสดุ

 IMG_2938
นางจันทร์ทิพย์    จินสกุล (หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4471
 IMG_2941
นางจรัสศรี    บุญสอน
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4133
 IMG_2936
นางเจริญศรี    อิ่มทอง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4472
 IMG_2948
นางสาวรุ่งทิพย์    บำรุงสุข
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4132
 IMG_2937
นายถาวร    จันที
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4116
 IMG_2939
นางสมพร    บุญยิ้ม
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
02-549-4118
 IMG_2935
นางดารณี    คงเอียด
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
02-549-4104
 IMG_2922
นางสาวนพวรรณ    โลนุช
นักวิชาการพัสดุ
02-549-4116
 IMG_2943
นางวิราวรรณ    ดิษยนันทน์
นักวิชาการพัสดุ
02-549-4118
 IMG_2926
นางสาววทันยา    ปักษาศร
นักวิชาการพัสดุ
02-549-4472
 S__10829846
 นางสาวจิรสุดา  งามโฉมฉิน
นักวิชาการพัสดุ
02-549-4133