เอกสารดาวน์โหลด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ2.5 MiB374
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี10.0 MiB91
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-28.4 MiB59
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 25601.7 MiB374

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 1

NameSizeHits
NameSizeHits
คำอธิบายรายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย-งานกีฬา18.5 KiB154
ประกาศมทร.เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ 22 กุมภาพันธ์ 25602.3 MiB321
พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง89.9 KiB407
หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม-งานกีฬา10.3 KiB94
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ-งานกีฬา40.5 KiB81
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาอาสาสมัคร-งานกีฬา40.5 KiB84
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708-งานกีฬา24.0 KiB119
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708-งานกีฬา40.5 KiB69
อัตราการเบิกจ่าย-งานกีฬา10.8 KiB476
ใบรับรองการจัดประชุม-งานกีฬา12.6 KiB81
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม-งานกีฬา10.3 KiB92
ใบลงลายมือชื่อ-งานกีฬา12.7 KiB120
ใบสำคัญรับเงินกรรมการตัดสิน-งานกีฬา16.3 KiB65
ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จ-งานกีฬา20.0 KiB107

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 2

NameSizeHits
NameSizeHits
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-118.2 MiB687
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-213.2 MiB520
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-514.0 MiB402
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-613.2 MiB369
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-814.5 MiB685
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-99.1 MiB280
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-313.1 MiB289
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-412.9 MiB194
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-514.0 MiB447
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-611.3 MiB464
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-117.9 MiB367
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-214.9 MiB486
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-313.1 MiB249
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-413.7 MiB413
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-714.7 MiB521
กระบวนงานการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ101.4 KiB183
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ศธ 0578.17/07774.9 MiB638
ฟอร์มค่ารักษาและค่าการศึกษาบุตร1.5 MiB36
ระเบียบกองทุน part 115.8 MiB252
ระเบียบกองทุน part 28.0 MiB173

ฝ่ายบัญชี

NameSizeHits
NameSizeHits
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา27.0 KiB119
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากร26.9 KiB140
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมงานวิจัย27.1 KiB124
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ28.7 KiB143
มิติทางการเงิน 4 กองทุน15.0 KiB152

ฝ่ายการเงิน

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow chart การยืมเงิน (e-Payment)86.9 KiB353
Flow chart การยืมเงินผ่านบัตรเครดิตราชการ76.0 KiB177
Flow chart การส่งใช้เงินยืม (e-Payment)87.1 KiB303
สัญญาการยืมเงิน (e-Payment)49.5 KiB331
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ฉบับใหม่18.7 MiB990

ฝ่ายพัสดุ

NameSizeHits
NameSizeHits
0578.17 1449 22-8-6013.6 MiB287
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 25 ก.พ. 2560286.7 KiB157
แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256011.3 MiB241
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
10.0 MiB
91 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-2
8.4 MiB
59 Downloads
Details
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
2.5 MiB
374 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
1.7 MiB
374 Downloads
Details