เอกสารดาวน์โหลด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

NameSizeHits
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ2.5 MiB464
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี10.0 MiB135
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-28.4 MiB92
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 25601.7 MiB471
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กองคลัง759.0 KiB39
ใบกันเงินรายได้19.0 KiB23

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 1

NameSizeHits
NameSizeHits
23-02-2560 Pdf2.3 MiB35
คำอธิบายรายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย-งานกีฬา18.5 KiB183
ประกาศมทร.เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ 22 กุมภาพันธ์ 25602.3 MiB336
พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง89.9 KiB444
หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม-งานกีฬา10.3 KiB115
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ-งานกีฬา40.5 KiB91
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาอาสาสมัคร-งานกีฬา40.5 KiB96
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708-งานกีฬา24.0 KiB155
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708-งานกีฬา40.5 KiB83
อัตราการเบิกจ่าย-งานกีฬา10.8 KiB565
ใบรับรองการจัดประชุม-งานกีฬา12.6 KiB96
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม-งานกีฬา10.3 KiB106
ใบลงลายมือชื่อ-งานกีฬา12.7 KiB140
ใบสำคัญรับเงินกรรมการตัดสิน-งานกีฬา16.3 KiB84
ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จ-งานกีฬา20.0 KiB125

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 2

NameSizeHits
NameSizeHits
0578.17-0777 Pdf4.9 MiB34
31-3-2560 Pdf101.4 KiB34
Fund-regulation-part1 Pdf15.8 MiB41
Fund-regulation-part2 Pdf8.0 MiB27
Regulation-part1-1 Pdf18.2 MiB30
Regulation-part1-2 Pdf13.2 MiB22
Regulation-part1-3 Pdf13.1 MiB20
Regulation-part1-4 Pdf12.9 MiB29
Regulation-part1-5 Pdf14.0 MiB22
Regulation-part1-6 Pdf11.3 MiB23
Regulation-part2-1 Pdf17.9 MiB24
Regulation-part2-2 Pdf14.9 MiB19
Regulation-part2-3 Pdf13.1 MiB25
Regulation-part2-4 Pdf13.7 MiB20
Regulation-part2-5 Pdf14.0 MiB20
Regulation-part2-6 Pdf13.2 MiB21
Regulation-part2-7 Pdf14.7 MiB22
Regulation-part2-8 Pdf14.5 MiB26
Regulation-part2-9 Pdf9.1 MiB30
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-118.2 MiB856
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-213.2 MiB654
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-514.0 MiB497
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-613.2 MiB463
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-814.5 MiB1006
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-99.1 MiB326
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-313.1 MiB387
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-412.9 MiB222
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-514.0 MiB542
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-611.3 MiB485
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-117.9 MiB403
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-214.9 MiB591
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-313.1 MiB275
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-413.7 MiB529
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-714.7 MiB566
กระบวนงานการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ101.4 KiB204
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ศธ 0578.17/07774.9 MiB680
ฟอร์มค่ารักษาและค่าการศึกษาบุตร1.5 MiB75
ระเบียบกองทุน part 115.8 MiB278
ระเบียบกองทุน part 28.0 MiB193

ฝ่ายบัญชี

NameSizeHits
NameSizeHits
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา27.0 KiB156
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากร26.9 KiB174
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมงานวิจัย27.1 KiB156
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ28.7 KiB167
มิติทางการเงิน 4 กองทุน15.0 KiB176

ฝ่ายการเงิน

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow chart การยืมเงิน (e-Payment)86.9 KiB432
Flow chart การยืมเงินผ่านบัตรเครดิตราชการ76.0 KiB200
Flow chart การส่งใช้เงินยืม (e-Payment)87.1 KiB331
สัญญาการยืมเงิน (e-Payment)49.5 KiB373
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ฉบับใหม่18.7 MiB1142

ฝ่ายพัสดุ

NameSizeHits
NameSizeHits
0578.17 1449 22-8-6013.6 MiB321
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 25 ก.พ. 2560286.7 KiB183
แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256011.3 MiB264
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
10.0 MiB
135 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-2
8.4 MiB
92 Downloads
Details
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
2.5 MiB
464 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
1.7 MiB
471 Downloads
Details