เอกสารดาวน์โหลด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

NameSizeHits
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ2.5 MiB484
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี10.0 MiB161
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-28.4 MiB97
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 25601.7 MiB497
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กองคลัง759.0 KiB69
ใบกันเงินรายได้19.0 KiB29

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 1

NameSizeHits
NameSizeHits
23-02-2560 Pdf2.3 MiB59
คำอธิบายรายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย-งานกีฬา18.5 KiB214
ประกาศมทร.เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ 22 กุมภาพันธ์ 25602.3 MiB348
พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง89.9 KiB463
หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม-งานกีฬา10.3 KiB119
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ-งานกีฬา40.5 KiB94
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาอาสาสมัคร-งานกีฬา40.5 KiB104
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708-งานกีฬา24.0 KiB183
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708-งานกีฬา40.5 KiB92
อัตราการเบิกจ่าย-งานกีฬา10.8 KiB625
ใบรับรองการจัดประชุม-งานกีฬา12.6 KiB101
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม-งานกีฬา10.3 KiB112
ใบลงลายมือชื่อ-งานกีฬา12.7 KiB144
ใบสำคัญรับเงินกรรมการตัดสิน-งานกีฬา16.3 KiB87
ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จ-งานกีฬา20.0 KiB127

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 2

NameSizeHits
NameSizeHits
0578.17-0777 Pdf4.9 MiB61
31-3-2560 Pdf101.4 KiB72
Fund-regulation-part1 Pdf15.8 MiB78
Fund-regulation-part2 Pdf8.0 MiB52
Regulation-part1-1 Pdf18.2 MiB54
Regulation-part1-2 Pdf13.2 MiB39
Regulation-part1-3 Pdf13.1 MiB38
Regulation-part1-4 Pdf12.9 MiB51
Regulation-part1-5 Pdf14.0 MiB42
Regulation-part1-6 Pdf11.3 MiB41
Regulation-part2-1 Pdf17.9 MiB39
Regulation-part2-2 Pdf14.9 MiB37
Regulation-part2-3 Pdf13.1 MiB44
Regulation-part2-4 Pdf13.7 MiB36
Regulation-part2-5 Pdf14.0 MiB39
Regulation-part2-6 Pdf13.2 MiB40
Regulation-part2-7 Pdf14.7 MiB36
Regulation-part2-8 Pdf14.5 MiB41
Regulation-part2-9 Pdf9.1 MiB50
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-118.2 MiB946
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-213.2 MiB714
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-514.0 MiB538
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-613.2 MiB555
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-814.5 MiB1207
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-99.1 MiB362
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-313.1 MiB428
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-412.9 MiB233
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-514.0 MiB608
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-611.3 MiB502
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-117.9 MiB422
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-214.9 MiB702
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-313.1 MiB296
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-413.7 MiB614
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-714.7 MiB592
กระบวนงานการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ101.4 KiB214
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ศธ 0578.17/07774.9 MiB720
ฟอร์มค่ารักษาและค่าการศึกษาบุตร1.5 MiB93
ระเบียบกองทุน part 115.8 MiB299
ระเบียบกองทุน part 28.0 MiB203

ฝ่ายบัญชี

NameSizeHits
NameSizeHits
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา27.0 KiB187
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากร26.9 KiB213
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมงานวิจัย27.1 KiB186
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ28.7 KiB198
มิติทางการเงิน 4 กองทุน15.0 KiB197

ฝ่ายการเงิน

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow chart การยืมเงิน (e-Payment)86.9 KiB488
Flow chart การยืมเงินผ่านบัตรเครดิตราชการ76.0 KiB209
Flow chart การส่งใช้เงินยืม (e-Payment)87.1 KiB349
สัญญาการยืมเงิน (e-Payment)49.5 KiB384
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ฉบับใหม่18.7 MiB1283

ฝ่ายพัสดุ

NameSizeHits
NameSizeHits
0578.17 1449 22-8-6013.6 MiB329
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 25 ก.พ. 2560286.7 KiB189
แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256011.3 MiB294
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
10.0 MiB
161 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-2
8.4 MiB
97 Downloads
Details
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
2.5 MiB
484 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
1.7 MiB
497 Downloads
Details