ติดต่อสอบถาม

กองคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Finance Division Rajamangala University of Technology Thanyaburi

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 0-2549-4112,4115,4130 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรสาร : 0-2549-4479

Google Map