Home » ระเบียบ » Archive by category "ประกาศ-หนังสือเวียน"

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว...
Continue reading »