ประกาศ-หนังสือเวียน

ประกาศ-หนังสือเวียน

กันยายน 12, 2017

เอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลิ้งดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวก […]
กรกฎาคม 5, 2016

ประกาศยึดหลักประกันสัญญา บริษัท รัตนาธิเบศร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท นาคานครวิศวกรรม จำกัด

เรื่องการยึดหลักประกันสัญญ […]
มีนาคม 28, 2016

คำสั่ง ประกาศ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน

ประกาศมทร. เรื่อง หลักเกณฑ […]
พฤศจิกายน 16, 2015

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน

พฤศจิกายน 13, 2015

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มทร.อัตราค่าเบี้ยปร […]
กันยายน 28, 2015

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย […]
กุมภาพันธ์ 26, 2015

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ย […]
มกราคม 24, 2014

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ ศ 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 24, 2014

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลั […]
ธันวาคม 13, 2013

การซื้อการจ้างโดยวิธีการคัดเลือกด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]