Home » Archive by category "ระเบียบ"

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    ระเบียบประกาศค่าเบี้ยประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ....
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว...
Continue reading »