Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » Archive by category "เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง"

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 กันยา...
Continue reading »