เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 17, 2020

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 585,000.-บาท

มีนาคม 10, 2020

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงพื้น LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงิน 585,000.-บาท

มีนาคม 4, 2020

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด

กุมภาพันธ์ 18, 2020

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Fight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS) จำนวน ๑ ชุด

กุมภาพันธ์ 13, 2020

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66 จำนวน 1 ชุด

กุมภาพันธ์ 12, 2020

ประกาศราคากลางจ้างผลิตชุดกาแฟ Royal Porcelain พิมพ์เคทอง RMUTT จำนวน 500 กล่อง วงเงิน 187,500.-บาท

กุมภาพันธ์ 6, 2020

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการระบบนำร่องอากาศยาน (Navigation System) จำนวน 1 ชุด

มกราคม 22, 2020

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 22, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 14, 2020

ประกาศราคากลางจัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)