ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Procurement-procurement

มกราคม 12, 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 11, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงห้องสตูดิโอ ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ จำนวน ๑ งาน

มกราคม 11, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องยนต์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด

มกราคม 7, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

ธันวาคม 30, 2020

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

ธันวาคม 25, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องยนต์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด

ธันวาคม 24, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อเสื้อคอปก จำนวน 2,250 ตัว

ธันวาคม 24, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเสื้อคอปก จำนวน ๒,๒๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 24, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสตูดิโอ ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ จำนวน ๑ งาน