จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ธันวาคม 9, 2013

ปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอางค์ตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางค์ GMP

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหา […]
ธันวาคม 9, 2013

งานก่อสร้างอาคารฝึกปฎิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 1 หลัง

เนื่องจากมหาวิทยาลัย ต้องก […]
ธันวาคม 9, 2013

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สามมิติ จำนวน 1 เครื่อง

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีบท […]
ธันวาคม 9, 2013

งานปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติงานออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

โครงการ : ปรับปรุงอาคารและ […]
ธันวาคม 9, 2013

งานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ ชั้น 5 พร้อมติดตั้ง

โครงการ : ปรับปรุงตกแต่งภา […]
ธันวาคม 3, 2013

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 4)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหา […]
ธันวาคม 3, 2013

งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลัง

โครงการ : อาคารเรียนรวมและ […]
ธันวาคม 3, 2013

งานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ จำนวน 1 งาน

ร่างขอบเขตของงาน (Term of […]
พฤศจิกายน 29, 2013

ห้องปฏิบัติการระบบเซ็นเซอร์ จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากสาขาวิศวกรรมแมคคา […]
ตุลาคม 25, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 5 คัน

1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบ […]