ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 18, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เสื้อคอปก จำนวน 2,231 ตัว วงเงิน 780,850 บาท

กันยายน 24, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาด (1-31 ตุลาคม 2562) จำนวน 1 งาน

กันยายน 24, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (1-31 ตุลาคม 2562) จำนวน 1 งาน

กันยายน 6, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA center) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,630,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

สิงหาคม 30, 2019

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สิงหาคม 30, 2019

ร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2 […]
สิงหาคม 21, 2019

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2 […]
สิงหาคม 7, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรกฎาคม 9, 2019

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างรายการ งานปรับปรุงเมนไฟฟ้าโรงแรมราชบงกช จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,118,825.71 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

มิถุนายน 25, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จำนวน 1 งาน