ประกาศพิจาณาร่าง TOR

TOR

กันยายน 24, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์ รายการ ผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด

ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2 […]
กันยายน 23, 2020

ประกาศพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 23, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ รายการ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศร่างเอกสารฟังคำวิจาร […]
กันยายน 2, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภ […]
มิถุนายน 19, 2020

ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาช่างไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จำนวน 1 ชุด

มิถุนายน 18, 2020

ประกาศพิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จำนวน 1 ชุด

มิถุนายน 15, 2020

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาช่างไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จำนวน 1 ชุด

มิถุนายน 5, 2020

ประกาศประชาวิจารณ์จัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 14, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,934,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 12, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ งานปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 11,120,759.73 บาท (สิบเอ็ดบาทหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)