ประกาศพิจาณาร่าง TOR

TOR

มีนาคม 4, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 25,000,000.-บาท

กุมภาพันธ์ 18, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Fight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS) จำนวน ๑ ชุด

กุมภาพันธ์ 13, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์รายการ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66 จำนวน 1 ชุด

กุมภาพันธ์ 6, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการระบบนำร่องอากาศยาน (Navigation System) จำนวน 1 ชุด

มกราคม 22, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 20, 2020

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

มกราคม 14, 2020

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 22, 2019

ร่างประกาศเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 11, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 24, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2 […]