จัดซื้อ-จัดจ้าง

การประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง

มีนาคม 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน

มีนาคม 26, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ

มีนาคม 25, 2020

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Flight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS) จำนวน 1 ชุด

มีนาคม 24, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ

มีนาคม 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว

มีนาคม 24, 2020

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว

มีนาคม 20, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 355,849.90 บาท กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มีนาคม 20, 2020

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการระบบนำร่องอากาศยาน (Navigation System) จำนวน 1 ชุด

มีนาคม 17, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 585,000.-บาท

มีนาคม 17, 2020

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 585,000.-บาท