Home » Archive by category "ข่าวสารกองคลัง"

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการประมูลราคารถยนต์ราชการ และยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 8 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องก...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากป...
Continue reading »