ราคากลาง

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์โครงการศูนย์ เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail)  จำนวน  ๑  ชุด วงเงิน 22,655,300.-บาท

ธันวาคม 17, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์โครงการศูนย์ เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุ […]
ธันวาคม 17, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์โครงการศูนย์ เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุ […]
มิถุนายน 5, 2020

ประกาศประชาวิจารณ์จัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 14, 2020

ประกาศราคากลาง รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,934,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 14, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,934,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 12, 2020

ประกาศราคากลาง รายการงานปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 11,120,759.73 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

พฤษภาคม 12, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ งานปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 11,120,759.73 บาท (สิบเอ็ดบาทหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

พฤษภาคม 5, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน วงเงิน 12,500,000.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

พฤศจิกายน 28, 2019

ประกาศประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) วงเงิน 6,669,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 1, 2019

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 198,000.-บาท