Home » Archive by category "ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฐานรากตู้คอนเทนเนอร์และพื้นทางเดิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำหรับฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ...
Continue reading »