ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีนาคม 11, 2020

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา รายการปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน

พฤศจิกายน 20, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าราชราชการ จำนวน 5 คัน

สิงหาคม 9, 2019

ประกาศยกเลิกร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

พฤษภาคม 7, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ไร้สาย ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 6 เครื่อง

เมษายน 23, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 85 ชุด จำนวนเงิน 16,150.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมษายน 11, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฐานรากตู้คอนเทนเนอร์และพื้นทางเดิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 5, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน ๘๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 3, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 3, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำหรับฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 3, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]