Home » Archive by category "ดาวน์โหลดเอกสาร"

คำสั่งมอบอำนาจ และประกาศมทร.ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมทร.ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คำสั่งพัสดุเงินรายได้ของมทร.ตามมาตรการกระตุ้นเศร...
Continue reading »