ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของมหาวิทยาลัยฯ

กันยายน 13, 2017

คู่มือค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของมหาวิทยาลัยฯ

คู่มือค่าใช้จ่ายในการประชุ […]
กันยายน 12, 2017

เอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลิ้งดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวก […]
กุมภาพันธ์ 14, 2017

แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

0578.17-2986
พฤศจิกายน 25, 2016

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง […]
กันยายน 19, 2016

คำสั่งมอบอำนาจ และประกาศมทร.ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมทร.ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คำสั่งพัสดุเงินรายได้ของมท […]
กันยายน 14, 2016

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-payment)

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในก […]
สิงหาคม 24, 2016

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2)

ประกาศมทร.เรื่อง อัตราค่าเ […]
กรกฎาคม 5, 2016

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

หนังสือแจ้งเวียน หัวหน้าหน […]
กรกฎาคม 2, 2016

การมอบอำนาจการอนุมัติค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

การมอบอำนาจการอนุมัติค่าตอ […]
เมษายน 18, 2016

ประกาศว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) ปี 2559

ประกาศมทร.ว่าด้วยการพัสดุเ […]