wirawan disayananta

พฤศจิกายน 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕ เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานซ่อมบำรุงสถ […]
พฤศจิกายน 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ในโรงอาหารกลาง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปรายงานผลทำความสะอาดภาช […]
พฤศจิกายน 13, 2020

ประกาศจัดจ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เคมี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2.2)ราคากลางงาน (2.1)รายล […]
พฤศจิกายน 13, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพ […]
พฤศจิกายน 6, 2020

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ในโรงอาหารกลาง จำนวน 1 งาน (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ […]
ตุลาคม 1, 2020

ประกาศผู้ชนะเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารของกองคลัง

ประกาศผู้ชนะ กรุงเทพคลัง
กันยายน 30, 2020

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการผู้ชนะ แม่บ้าน ปี 25 […]
กันยายน 22, 2020

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายใน มทร.ธัญบุรี จำนวน 46 สถานี

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาเก […]
กันยายน 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ รปภ. ปี 2564
กันยายน 10, 2020

งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคางานทำความส […]