wirawan disayananta

ตุลาคม 1, 2020

ประกาศผู้ชนะเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารของกองคลัง

ประกาศผู้ชนะ กรุงเทพคลัง
กันยายน 30, 2020

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการผู้ชนะ แม่บ้าน ปี 25 […]
กันยายน 22, 2020

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายใน มทร.ธัญบุรี จำนวน 46 สถานี

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาเก […]
กันยายน 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ รปภ. ปี 2564
กันยายน 10, 2020

งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคางานทำความส […]
กันยายน 3, 2020

ประกาศงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายใน มทร.ธัญบุรี จำนวน ๔๖ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ […]
กันยายน 2, 2020

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ […]
สิงหาคม 21, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนง […]
สิงหาคม 20, 2020

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศ งาน รปภ.64 เอ […]
สิงหาคม 13, 2020

ประกาศร่างประกวดราาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ตารางราคากลาง รายละเอียด เ […]