วทันยา ปักษาศร

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๙,๔๙๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2564

มีนาคม 1, 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประ […]
กุมภาพันธ์ 24, 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ 1 พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กุมภาพันธ์ 22, 2021

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กุมภาพันธ์ 18, 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ ๑ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. 2564 […]
กุมภาพันธ์ 3, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ

กุมภาพันธ์ 3, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยใช้บัตรเครดิตเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) จำนวน 2 รายการ

มกราคม 18, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 13, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน

มกราคม 12, 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 7, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)