Thaworn Chanthi

มกราคม 28, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 22, 2020

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 22, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กันยายน 30, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กันยายน 24, 2019

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กันยายน 24, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2 […]
กันยายน 16, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA center) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,630,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

กันยายน 10, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานทาสีภายนอกและภายในคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,231,800.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กันยายน 6, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

กันยายน 6, 2019

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA center) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,630,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)