Thaworn Chanthi

มิถุนายน 5, 2020

ประกาศประชาวิจารณ์จัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 20, 2020

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,934,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 14, 2020

ประกาศราคากลาง รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,934,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 14, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,934,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

พฤษภาคม 12, 2020

ประกาศราคากลาง รายการงานปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 11,120,759.73 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

พฤษภาคม 12, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ งานปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 11,120,759.73 บาท (สิบเอ็ดบาทหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

พฤษภาคม 5, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน วงเงิน 12,500,000.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เมษายน 28, 2020

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน วงเงิน 12,500,000.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เมษายน 28, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน วงเงิน 12,500,000.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

มีนาคม 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 4,580,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)