Thaworn Chanthi

ประกาศประกวดราคารายการ งานปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,619,904.45 บาท

ตุลาคม 20, 2020

ประกาศประกวดราคารายการ งานปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,619,904.45 บาท

ประกาศประกวดราคารายการ งาน […]
กันยายน 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ลิฟท์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 4 ชุด

กรกฎาคม 24, 2020

ประกาศประกวดราคา รายการ ลิฟท์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 4 ชุด วงเงิน 9,900,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

กรกฎาคม 10, 2020

ประกาสประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,860,758.47 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ประกาสประกวดราคาจ้างรายการ […]
มิถุนายน 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายการปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
มิถุนายน 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน

มิถุนายน 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ งานปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

มิถุนายน 12, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

มิถุนายน 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด

มิถุนายน 5, 2020

ประกาศประชาวิจารณ์จัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)