Thaworn Chanthi

กุมภาพันธ์ 16, 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,080,700.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

กุมภาพันธ์ 8, 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ปรับปรุงห้องผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,080,700.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ […]
มกราคม 20, 2021

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคารายการ งานปรับปรุงห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,047,702.92 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

กำหนดร่างประชาวิจารณ์ ตั้ง […]
ธันวาคม 16, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถรับรอง จำนวน 1 คัน

ธันวาคม 7, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,619,904.45 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์)

พฤศจิกายน 24, 2020

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ รถรับรอง จำนวน 1 คัน วงเงิน 1,996,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายก […]
ตุลาคม 20, 2020

ประกาศประกวดราคารายการ งานปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,619,904.45 บาท

ประกาศประกวดราคารายการ งาน […]
กันยายน 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ลิฟท์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 4 ชุด

กรกฎาคม 24, 2020

ประกาศประกวดราคา รายการ ลิฟท์โดยสารอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 4 ชุด วงเงิน 9,900,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

กรกฎาคม 10, 2020

ประกาสประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,860,758.47 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ประกาสประกวดราคาจ้างรายการ […]