จิรสุดา สุขสำอางค์

กุมภาพันธ์ 18, 2020

ประกาศการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ : การจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ชุด ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-549-3055
ตุลาคม 16, 2018

ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตุลาคม 2561

Recruitment 16-10-61
ตุลาคม 3, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

พฤษภาคม 8, 2017

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

8-05-60
เมษายน 27, 2017

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

27-4-60  
เมษายน 11, 2017

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

11-04-2560
กุมภาพันธ์ 14, 2017

แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

0578.17-2986
พฤศจิกายน 25, 2016

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง […]
กันยายน 19, 2016

คำสั่งมอบอำนาจ และประกาศมทร.ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ของมทร.ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คำสั่งพัสดุเงินรายได้ของมท […]
กันยายน 14, 2016

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-payment)

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในก […]