Yanipha Junbumrung

การเข้าใช้งานระบบ Microsoft Dynamic AX 2012

การเข้าใช้งานระบบ Microsoft Dynamic AX 2012
377.9 KiB
1225 Downloads
Details

 

ตุลาคม 13, 2014

การเข้าใช้งานระบบ Microsoft Dynamic AX 2012

การเข้าใช้งานระบบ Microsof […]
ตุลาคม 1, 2014

เอกสารประกอบการอบรมใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ระบบ ERP

เอกสารประกอบการอบรมใบสั่งซ […]
กันยายน 5, 2014

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 6 อาคาร

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำค […]
กันยายน 5, 2014

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร1,2,3,4,5 และ อาคาร6 (อาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 9ชั้น)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาท […]
สิงหาคม 14, 2014

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุอาคาร จำนวน 47 รายการ วงเงิน 600,000.00 บาท

ซื้อวัสดุอาคาร จำนวน 47 รา […]
สิงหาคม 14, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อบริการหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ ในการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมสาสตร์ จำนวน 47 รายการ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาว […]
สิงหาคม 8, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านม้วนกันแดดของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

ด้วย  สำนักวิทยบริการและเท […]
สิงหาคม 6, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านม้วนกันแดดของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 384 ชุด

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายกา […]
กรกฎาคม 9, 2014

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน […]
มิถุนายน 20, 2014

ประกาศราคากลาง ซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย

ซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจร […]