Bensiya Panpunyadet

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ วงเงิน
1,891,322.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบ

01-สอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 4 รายการ
119.0 KiB
119 Downloads
Details
02-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
76.6 KiB
155 Downloads
Details
กันยายน 3, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทค […]
พฤษภาคม 5, 2014

Pellentes malesuada fames

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.
พฤษภาคม 4, 2014

Aenean ligula mol stie viver

Duis porttitor vel, eros. Mauris nec adipiscing elit. Nam sed porta eget, neque. Pellentesque fringilla neque quis blandit venenatis.
พฤษภาคม 3, 2014

Vitae adipiscing turpis aenean

Lorem ipsum dolor sit amet […]
พฤษภาคม 2, 2014

Donec tempus urna risus

Donec tempus, urna risus nec mauris. Lorem ipsum primis in nulla ac arcu vitae augue. Vivamus nec elit a dui. Morbi id leo nec dui. Maecenas.
กุมภาพันธ์ 27, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 61 รายการ

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 14, 2014

ชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์ฝึกซ้อม จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 14, 2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2557

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มกราคม 14, 2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน – ลิเนียร์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]