อารีย์ พวงอินทร์

1. โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญา บัตรประจำปีการศึกษา 2558

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 144,910.10.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทสิบสตางค์)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่  7  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน :  144,910.10.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทสิบสตางค์)

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญา บัตรประจำปีการศึกษา 2558 (111.3 KiB, 107 downloads)