ประกาสประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,860,758.47 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 46 รายการ
กรกฎาคม 10, 2020
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จำนวน 1 ชุด
กรกฎาคม 13, 2020

ประกาสประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,860,758.47 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ประกาสประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,860,758.47 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

TOR1
TOR1
TOR1.pdf
148.4 KiB
35 Downloads
Details
TOR2
TOR2
TOR2.pdf
90.7 KiB
25 Downloads
Details
ปร4
ปร4
%E0%B8%9B%E0%B8%A34_30.pdf
62.7 KiB
25 Downloads
Details
ปร5
ปร5
%E0%B8%9B%E0%B8%A35_29.pdf
50.4 KiB
20 Downloads
Details
ปร6
ปร6
%E0%B8%9B%E0%B8%A36_29.pdf
48.4 KiB
22 Downloads
Details
แบ่งงวดงาน
แบ่งงวดงาน
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_5.pdf
79.2 KiB
21 Downloads
Details

Comments are closed.