ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องขยายภาพและตัวอักษรพกพา ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
มิถุนายน 11, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ งานปรับปรุงคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน
มิถุนายน 12, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

Comments are closed.