ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด

ประกาศประชาวิจารณ์จัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
มิถุนายน 5, 2020
เก้าอี้รถเข็น จำนวน 1 คัน วงเงิน 6,000.- บาท
มิถุนายน 11, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด

Comments are closed.