ประกาศประชาวิจารณ์จัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารพิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 1 งาน
มิถุนายน 5, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 ชุด
มิถุนายน 9, 2020

ประกาศประชาวิจารณ์จัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,706,800.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

Comments are closed.