ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสาร จำนวน ๒ คัน
มกราคม 28, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ
กุมภาพันธ์ 3, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

Comments are closed.