ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 243 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 20, 2020
ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
มกราคม 22, 2020

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

Comments are closed.