ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้้าประปา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.