มกราคม

มกราคม 28, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 28, 2020

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสาร จำนวน ๒ คัน

มกราคม 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารคู่มือแนะแนวหลักสูตรแนะแนวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนเงิน 150,000.-บาท

มกราคม 24, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 22, 2020

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 22, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มกราคม 20, 2020

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

มกราคม 20, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 243 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 20, 2020

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี สำหรับผลิตน้้าประปา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 20, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดวอร์ม และอุปกรณ์กีฬา จำนวนรวม 11 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง