Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา » ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน