ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 896,500.-บาท
ตุลาคม 16, 2019
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ )
ตุลาคม 17, 2019

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

Comments are closed.