ประกาศร่างประชาวิจารณ์ จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ตุลาคม 11, 2019
ประกาศราคากลางจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 896,500.-บาท
ตุลาคม 16, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.