ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

Comments are closed.