ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด(1-31 ตุลาคม 2562) จำนวน 1 งาน
กันยายน 30, 2019
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 198,000.-บาท
ตุลาคม 1, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Comments are closed.