ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานทาสีภายนอกและภายในคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,231,800.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
กันยายน 6, 2019
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA center) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,630,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
กันยายน 16, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานทาสีภายนอกและภายในคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,231,800.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

Comments are closed.