Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA center) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,630,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA center) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,630,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)