กันยายน

กันยายน 30, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 142 ชุด วงเงิน 3,124,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กันยายน 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด(1-31 ตุลาคม 2562) จำนวน 1 งาน

กันยายน 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (1-31 ตุลาคม 2562) จำนวน 1 งาน

กันยายน 28, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน

กันยายน 28, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดนตรี จำนวน 1 งาน

กันยายน 28, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ทางหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน 1 งาน

กันยายน 28, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนแบบรูปรายการปรับปรุงอาคารหอพักฝึกอบรม ชั้น 1-4 จำนวน 57 แผ่น

กันยายน 27, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำประวัติผลงาน จำนวน 1,000 เล่ม

กันยายน 27, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมพื้น ชั้น 1 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

กันยายน 26, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ในการจัดอบรม จำนวน 1 ห้อง (2 วัน)