Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562