Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)