Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562