Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 งาน งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์